028 - 3720 2968 - 0967266277 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  sales@thegioidien.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 

 
 
 
Bán Nhiều Nhất
Cáp điện lực hạ thế CV-1.5 (7x0.52) - 750V
4.400 VNĐ
Cáp điện CXV-2.5 (7x0.67) - 0.6/1kV
9.500 VNĐ
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 16/10mm² (F 1.6) - 0.6/1kV
5.600 VNĐ
Cáp điều khiển YY 12x0.75 - 300/500V
38.000 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x2.5 - 300/500V
28.600 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-14 (7x1.6) - 0.6/1kV
37.100 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x0.5 - 300/500V
14.100 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-95 - 750V
242.900 VNĐ
Cáp điện CXV-2x35 - 0.6/1kV
198.500 VNĐ
Cáp hàn CCAH ruột CCA 25mm²
21.000 VNĐ
Cáp nhôm LV-ABC-2x50 - 0.6/1kV
43.600 VNĐ
Cáp điện CXV-3x14+1x8.0 - 0.6/1kV
147.200 VNĐ
Cáp nhôm LV-ABC-3x50 - 0.6/1kV
61.400 VNĐ
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCm-2x0.75 (2x24/0.20) - 0.6/1kV
4.400 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-95 (37x1.8) - 750V
237.200 VNĐ
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCm-2x1.25 (2x40/0.20) - 0.6/1kV
6.900 VNĐ
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCo-2x1.0 - 300/500V
7.000 VNĐ
Cáp điện VVCm-3x6.0 - 0.6/1kV
55.400 VNĐ
Cáp điều khiển YY 25x2.5 - 300/500V
198.900 VNĐ
Cáp điện CXV-4x8.0 - 0.6/1kV
92.100 VNĐ
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 26/10mm² (F2.6) - 0.6/1kV
13.900 VNĐ
Cáp điện CXV-3x6.0 - 0.6/1kV
62.300 VNĐ
Cáp điện VVCm-4x22 - 0.6/1kV
253.900 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x1.0 - 300/500V
19.300 VNĐ
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCo-2x0.5 - 300/500V
4.100 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x1.5 - 300/500V
23.100 VNĐ
Cáp điện CXV-8.0 (7x1.20) - 0.6/1kV
24.300 VNĐ
Cáp nhôm AV-185 (37x2.52) - 0.6/1kV
66.600 VNĐ
Cáp nhôm AV-250 (61x2.30) - 0.6/1kV
82.300 VNĐ
Cáp nhôm LV-ABC-2x25 - 0.6/1kV
24.100 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-25 (7x2.13) - 750V
63.800 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-0.5 - 300/500V
1.700 VNĐ
Cáp điện CXV-2x3.5 - 0.6/1kV
31.800 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x0.75 - 300/500V
16.400 VNĐ
Cáp điện CVV-3x2.5 - 300/500V
27.800 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 4x0.75 - 300/500V
23.000 VNĐ
Cáp nhôm LV-ABC-4x70 - 0.6/1kV
108.900 VNĐ
Cáp điện CXV-3x25 - 0.6/1kV
211.700 VNĐ
Cáp điện CXV-4x10 - 0.6/1kV
123.800 VNĐ
C50
Cáp đồng trần C 50mm2 (~3m/kg)
253.000 VNĐ
Cáp điều khiển YY 3x1.0 - 300/500V
16.200 VNĐ
Cáp điện CVV-2x8.0 - 0.6/1kV
57.500 VNĐ
Cáp điện CXV-3x3.5+1x2.0 - 0.6/1kV
43.600 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-2.5 - 750V
6.900 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-250 (61x2.3) - 0.6/1kV
652.200 VNĐ
Cáp điện CVV-4x22 - 0.6/1kV
249.600 VNĐ
Cáp nhôm LV-ABC-3x95 - 0.6/1kV
110.700 VNĐ
Cáp điện CVV-3x25 - 0.6/1kV
210.700 VNĐ
Cáp điện VVCm-2x10 - 0.6/1kV
64.300 VNĐ
Cáp nhôm AV-16 (7x1.70) - 0.6/1kV
7.300 VNĐ
Cáp điện CVV-3x10+1x6.0 - 0.6/1kV
112.500 VNĐ
Cáp hàn CCAH ruột CCA 35mm²
27.700 VNĐ
Cáp điện VVCm-3x10+1x6.0 - 0.6/1kV
108.200 VNĐ
Cáp điện VVCm-2x2.5 - 300/500V
18.000 VNĐ
Cáp điện VVCm-4x10 - 0.6/1kV
119.900 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-25 - 750V
65.500 VNĐ
Cáp điện CVV-3x5.0 - 0.6/1kV
52.500 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-150 - 750V
397.500 VNĐ
Cáp nhôm AV-240 (61x2.25) - 0.6/1kV
86.100 VNĐ
Cáp điện CVV-2x2.5 - 300/500V
21.100 VNĐ
Cáp điện VVCm-2x16 - 0.6/1kV
100.300 VNĐ
Cáp điện CVV-2x5.0 - 0.6/1kV
39.800 VNĐ
Cáp nhôm AV-50 (7x3.00) - 0.6/1kV
18.200 VNĐ
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng VCo2x2.5 - 0.6/1kV
15.700 VNĐ
Cáp điện CXV-25 (7x2.14) - 0.6/1kV
67.200 VNĐ
 
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 20/10mm² (F 2.0) - 0.6/1kV
8.400 VNĐ
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 12/10mm² (F 1.13) - 300/500V
2.900 VNĐ
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 16/10mm² (F 1.6) - 0.6/1kV
5.600 VNĐ
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 26/10mm² (F2.6) - 0.6/1kV
13.900 VNĐ
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 30/10mm² (F 3.0 - Ruột dẫn nhôm) - 0.6/1kV
3.400 VNĐ
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 30/10mm² (F 3.0) - 0.6/1kV
18.600 VNĐ
 
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCm-2x1.5 (2x30/0.25) - 0.6/1kV
7.900 VNĐ
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCm-2x0.5 (2x16/0.20) - 0.6/1kV
3.100 VNĐ
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCm-2x2.5 (2x50/0.25) - 0.6/1kV
12.800 VNĐ
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCm-2x0.75 (2x24/0.20) - 0.6/1kV
4.400 VNĐ
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCm-2x1.0 (2x32/0.20) - 0.6/1kV
5.600 VNĐ
Dây điện đôi mềm ruột đồng VCm-2x1.25 (2x40/0.20) - 0.6/1kV
6.900 VNĐ
 
 
Cáp điện lực hạ thế CV-240 (61x2.25) - 750V
603.500 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-185 (37x2.52) - 750V
460.100 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-2.0 (7x0.60) - 0.6/1kV
5.900 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-5.0 (7x0.95) - 0.6/1kV
13.500 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-35 (7x2.52) - 750V
88.100 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-3.5 (7x0.80) - 0.6/1kV
9.800 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-60 (19x2.0) - 0.6/1kV
155.200 VNĐ
Cáp điện lực hạ thế CV-16 (7x1.7) - 750V
40.800 VNĐ
 
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-50 - 750V
135.600 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-8.0 - 0.6/1kV
21.700 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-6.0 - 750V
16.100 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-4.0 - 750V
10.700 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-100 - 0.6/1kV
247.200 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-16 - 750V
42.500 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-120 - 750V
307.200 VNĐ
Cáp điện mềm 1 ruột đồng VCm-1.0 - 300/500V
3.000 VNĐ
 
Cáp điện VVCm-2x8.0 - 0.6/1kV
51.700 VNĐ
Cáp điện VVCm-4x8.0 - 0.6/1kV
97.100 VNĐ
Cáp điện VVCm-2x6.0 - 0.6/1kV
38.700 VNĐ
Cáp điện VVCm-2x4.0 - 0.6/1kV
27.000 VNĐ
Cáp điện VVCm-3x2.5 - 300/500V
24.900 VNĐ
Cáp điện VVCm-3x14 - 0.6/1kV
125.600 VNĐ
Cáp điện VVCm-3x4.0+1x2.5 - 0.6/1kV
45.400 VNĐ
Cáp điện VVCm-4x16 - 0.6/1kV
188.400 VNĐ
 
Cáp điện CVV-4x11 - 0.6/1kV
131.300 VNĐ
Cáp điện CVV-2x3.0 - 0.6/1kV
28.400 VNĐ
Cáp điện CVV3x8.0+1x4.0 - 0.6/1kV
87.200 VNĐ
Cáp điện CVV-2x3.5 - 0.6/1kV
29.700 VNĐ
Cáp điện CVV-2x2.0 - 0.6/1kV
20.500 VNĐ
Cáp điện CVV-4x4.0 - 300/500V
53.100 VNĐ
Cáp điện CVV-2x6.0 - 300/500V
41.400 VNĐ
Cáp điện CVV-3x16 - 0.6/1kV
140.100 VNĐ
 
Cáp điện CXV-125 (37x2.07) - 0.6/1kV
325.200 VNĐ
Cáp điện CXV-4.0 (7x0.85) - 0.6/1kV
13.800 VNĐ
Cáp điện CXV-2x2.5 - 0.6/1kV
23.700 VNĐ
Cáp điện CXV-3x16 - 0.6/1kV
140.900 VNĐ
Cáp điện CXV-2.0 (7x0.60) - 0.6/1kV
7.700 VNĐ
Cáp điện CXV-3.5 (7x0.80) - 0.6/1kV
12.100 VNĐ
Cáp điện CXV-3x11+1x6.0 - 0.6/1kV
119.400 VNĐ
Cáp điện CXV-16 (7x1.70) - 0.6/1kV
43.500 VNĐ
 
Cáp nhôm AV-38 (7x2.60) - 0.6/1kV
14.400 VNĐ
Cáp nhôm AV-35 (7x2.52) - 0.6/1kV
14.000 VNĐ
Cáp nhôm AV-25 (7x2.14) - 0.6/1kV
10.700 VNĐ
Cáp nhôm AV-10 (7x1.35) - 0.6/1kV
4.700 VNĐ
Cáp nhôm AV-22 (7x2.00) - 0.6/1kV
9.500 VNĐ
Cáp nhôm AV-150 (37x2.25) - 0.6/1kV
55.300 VNĐ
Cáp nhôm AV-200 (37x2.60) - 0.6/1kV
64.900 VNĐ
Cáp nhôm AV-60 (19x2.00) - 0.6/1kV
21.000 VNĐ
 
Cáp nhôm LV-ABC-2x35 - 0.6/1kV
30.700 VNĐ
Cáp nhôm LV-ABC-4x35 - 0.6/1kV
59.200 VNĐ
Cáp nhôm LV-ABC-2x150 - 0.6/1kV
115.100 VNĐ
Cáp nhôm LV-ABC-2x70 - 0.6/1kV
57.100 VNĐ
Cáp nhôm LV-ABC-4x50 - 0.6/1kV
80.000 VNĐ
Cáp nhôm LV-ABC-4x16 - 0.6/1kV
33.800 VNĐ
Cáp nhôm LV-ABC-3x35 - 0.6/1kV
44.800 VNĐ
Cáp nhôm LV-ABC-3x120 - 0.6/1kV
139.000 VNĐ
 
 
Cáp điều khiển YY 25x1.5 - 300/500V
125.500 VNĐ
Cáp điều khiển YY 8x0.5 - 300/500V
22.300 VNĐ
Cáp điều khiển YY 12x1.0 - 300/500V
48.200 VNĐ
Cáp điều khiển YY 18x0.75 - 300/500V
54.100 VNĐ
Cáp điều khiển YY 4x0.75 - 300/500V
15.700 VNĐ
Cáp điều khiển YY 18x1.5 - 300/500V
92.300 VNĐ
Cáp điều khiển YY 12x1.5 - 300/500V
64.700 VNĐ
Cáp điều khiển YY 3x2.5 - 300/500V
27.400 VNĐ
 
Cáp điều khiển có lưới CY 2x1.0 - 300/500V
19.300 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 7x0.75 - 300/500V
32.200 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 8x1.0 - 300/500V
46.300 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x2.5 - 300/500V
28.600 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x1.5 - 300/500V
23.100 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 2x0.5 - 300/500V
14.100 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 4x0.5 - 300/500V
19.700 VNĐ
Cáp điều khiển có lưới CY 4x1.5 - 300/500V
33.000 VNĐ
 
 
 
 

Bản quyền © 2008-2016 thuộc về thegioidien.com

Ghi rõ nguồn khi sử dụng các thông tin tại WWW.THEGIOIDIEN.COM.

WWW.THEGIOIDIEN.COM thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Thế Giới Điện

Văn phòng giao dịch: 98D Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM

GPKD : 0305921340 , Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 23/08/2008. Địa chỉ : 32 Đường 35, KP.2, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM