Bán Nhiều Nhất
img
Cáp điều khiển DVV/Sc-37x2.5 (37x7/0.67) - 0.6/1kV
419.980 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CXV-3x185+1x120 - 0.6/1kV
2.348.900 VNĐ
img
Cáp vặn xoắn hạ thế LV-ABC-4x70 - 0.6/1kV
104.280 VNĐ
img
Cáp điện chống cháy CV/FR-1x2.5 (1x7/0.67) - 0.6/1kV
15.114 VNĐ
img
Cáp điện CXV/SE-3x35-12/20(24) kV
727.650 VNĐ
img
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-1x10 (1x7/1.35) - 0.6/1kV
42.790 VNĐ
img
Cáp điện CXV/DSTA-3x50+1x25 - 0.6/1kV
669.900 VNĐ
img
Cáp điện AXV/SE-DSTA-3x300-12/20(24) kV
1.141.580 VNĐ
img
Cáp điều khiển DVV/Sc-8x2.5 (8x7/0.67) - 0.6/1kV
109.780 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DSTA-3x50 - 0.6/1kV
570.570 VNĐ
img
Cáp điện AXV/S-DATA-240-12/20(24) kV
296.670 VNĐ
img
Cáp điều khiển DVV/Sc-2x0.75 (2x1/1) - 0.6/1kV
22.550 VNĐ
img
-7%
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2x1.5 (2x30/0.25) 0.6/1KV
1.091.500 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CXV-2x50 - 0.6/1kV
346.200 VNĐ
img
Cáp điện CXV/DSTA-4x16 - 0.6/1kV
279.510 VNĐ
img
-7%
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-35 (280/0.4) 0.6/1kV
121.800 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-16 - 0.6/1kV
51.900 VNĐ
img
Cáp điện AXV/DSTA-4x35 - 0.6/1kV
116.270 VNĐ
img
Cáp điện AXV-2x120 - 0.6/1kV
159.280 VNĐ
img
-7%
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-0.75 (1x24/0.2) 300/500V
296.700 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DATA-300 - 0.6/1kV
1.141.800 VNĐ
img
Cáp điện CXV/DATA-300 - 0.6/1kV
1.155.660 VNĐ
img
Cáp điện CX1V-95-12/20(24) kV
401.610 VNĐ
img
Cáp điện CXV/S-DATA-300-12/20(24) kV
1.329.130 VNĐ
img
Cáp điện CXV/S-AWA-50-12/20(24) kV
341.220 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-25 - 0.6/1kV
81.300 VNĐ
img
Dây nhôm AV-70 - 0.6/1kV
26.290 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DSTA-3x120+1x70 - 0.6/1kV
1.711.050 VNĐ
img
Cáp điện CX1V/WBC-70-12/20(24) kV
304.590 VNĐ
img
Cáp điện kế DK-CVV-2x35 - 0.6/1kV
302.830 VNĐ
img
Cáp điện kế DK-CVV-2x10 (2x7/1.35) - 0.6/1kV
112.530 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-4x4 (4x7/0.85) 300/500V
68.100 VNĐ
img
Cáp điện AsXV-150/19-12/20(24) kV
120.890 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-4 (7/0.85) 0.6/1kV
1.401.500 VNĐ
img
Cáp điện CX1V-50-12/20(24) kV
224.180 VNĐ
img
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-1x2.5 (1x7/0.67) - 0.6/1kV
14.652 VNĐ
img
Cáp điện AXV-2x35 - 0.6/1kV
59.620 VNĐ
img
Cáp điện CXV/SE-SWA-3x400-12/20(24) kV
5.090.470 VNĐ
img
Cáp điện AXV-25 - 0.6/1kV
15.873 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DSTA-3x16 - 0.6/1kV
222.420 VNĐ
img
Cáp điều khiển DVV/Sc-4x1 (4x7/0.4) - 0.6/1kV
38.500 VNĐ
img
Cáp điện AXV/DSTA-2x240 - 0.6/1kV
366.190 VNĐ
img
Cáp điều khiển DVV-3x1 (3x7/0.4) - 0.6/1kV
21.648 VNĐ
img
Cáp điều khiển DVV-24x0.75 (24x1/1) - 0.6/1kV
91.410 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CXV-240 - 0.6/1kV
799.700 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DSTA-2x50 - 0.6/1kV
400.510 VNĐ
img
-7%
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2x2.5 (2x50/0.25) 0.6/1KV
1.769.800 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-2x2.5 (2x7/0.67) 300/500V
26.700 VNĐ
img
Cáp điện CXV/DSTA-4x150 - 0.6/1kV
2.275.680 VNĐ
img
Dây nhôm AV-50 - 0.6/1kV
19.481 VNĐ
img
Dây nhôm AV-240 - 0.6/1kV
86.570 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-2x6 (2x7/1.04) 300/500V
53.400 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-10 (7/1.35) 0.6/1kV
3.406.600 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-35 - 0.6/1kV
112.500 VNĐ
img
Cáp điện CXV/SE-SWA-3x70-12/20(24) kV
1.388.310 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DATA-25 - 0.6/1kV
127.930 VNĐ
img
Cáp điện AXV-3x70 - 0.6/1kV
123.860 VNĐ
img
Cáp điện chống cháy CV/FR-1x16 - 0.6/1kV
65.010 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-2x1.5 (2x7/0.52) 300/500V
18.200 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DSTA-3x95+1x50 - 0.6/1kV
1.305.150 VNĐ
img
Cáp điều khiển DVV/Sc-3x0.75 (3x1/1) - 0.6/1kV
26.950 VNĐ
img
Cáp điện CXV/S-50-12/20(24) kV
285.010 VNĐ
img
Cáp điện CXV/SE-3x120-12/20(24) kV
1.747.790 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-2.5 (7/0.67) 0.6/1kV
925.800 VNĐ
img
Cáp điện AXV/S-150-12/20(24) kV
181.610 VNĐ
img
Cáp điện AXV/S-AWA-300-12/20(24) kV
380.160 VNĐ
img
Cáp điện AXV/DSTA-2x25 - 0.6/1kV
71.500 VNĐ
img
-7%
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmo 2x1 (32/0.2) 300/500V
879.800 VNĐ
img
Cáp điện chống cháy CV/FR-1x120 - 0.6/1kV
452.650 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-4x2.5 (4x7/0.67) 300/500V
45.300 VNĐ
img
-7%
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2x0.75 (2x24/0.2) 0.6/1KV
597.400 VNĐ
img
Cáp điện CXV/DSTA-3x185 - 0.6/1kV
2.139.060 VNĐ
img
Cáp điện kế DK-CVV-2x16 - 0.6/1kV
145.860 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CXV-3x95+1x70 - 0.6/1kV
1.202.600 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-1.5 (7/0.52) 0.6/1kV
567.800 VNĐ
img
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-3x50+1x35 - 0.6/1kV
670.120 VNĐ
img
Cáp điện CXV/DSTA-3x25 - 0.6/1kV
325.930 VNĐ
img
Cáp điều khiển DVV-4x1 (4x7/0.4) - 0.6/1kV
26.620 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-2x4 (2x7/0.85) 300/500V
38.700 VNĐ
img
Cáp điện CXV/S-DATA-150-12/20(24) kV
775.280 VNĐ
img
-7%
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2x1 (2x32/0.2) 0.6/1KV
766.200 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-50 - 0.6/1kV
154.000 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CXV-3x25 - 0.6/1kV
276.700 VNĐ
img
Cáp điều khiển DVV-19x0.5 (19x1/0.8) - 0.6/1kV
55.330 VNĐ
img
Cáp điện AXV-120 - 0.6/1kV
59.180 VNĐ
img
Cáp điện AXV/DSTA-3x50 - 0.6/1kV
122.320 VNĐ
img
Cáp điện CXV/DSTA-3x185+1x95 - 0.6/1kV
2.487.210 VNĐ
img
Cáp điện AX1V/WBC-50-12/20(24) kV
67.650 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-3x1.5 (3x7/0.52) 300/500V
24.000 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DATA-50 - 0.6/1kV
214.390 VNĐ
img
Cáp điện chống cháy CXV/FR-1x240 - 0.6/1kV
885.390 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-4x1.5 (4x7/0.52) 300/500V
30.600 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CXV-50 - 0.6/1kV
161.900 VNĐ
img
Cáp điện CXV/SE-DSTA-3x150-12/20(24) kV (3x37/2.33)
2.367.310 VNĐ
img
Cáp điện chống cháy CXV/FR-4x6 (4x7/1.04) - 0.6/1kV
143.880 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-3x4 (3x7/0.85) 300/500V
52.200 VNĐ
img
Cáp vặn xoắn hạ thế LV-ABC-3x16 - 0.6/1kV
24.970 VNĐ
img
Cáp điều khiển DVV-10x10 (10x7/1.35) - 0.6/1kV
400.840 VNĐ
img
Cáp điện kế DK-CVV-3x25 - 0.6/1kV
320.760 VNĐ
img
Cáp điện AXV-4x50 - 0.6/1kV
119.790 VNĐ
img
Cáp điện AXV/DATA-95 - 0.6/1kV
85.470 VNĐ
img
Cáp điện chống cháy CXV/FR-3x95+1x50 - 0.6/1kV
1.309.990 VNĐ
img
Cáp điện AXV/S-DATA-50-12/20(24) kV
161.150 VNĐ
img
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-1x50 - 0.6/1kV
176.220 VNĐ
img
Cáp điều khiển DVV/Sc-2x1 (2x7/0.4) - 0.6/1kV
26.840 VNĐ
img
Dây nhôm AV-150 - 0.6/1kV
55.880 VNĐ
img
-7%
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-1.5 (30/0.25) 450/750V
558.600 VNĐ
img
Cáp điều khiển DVV-5x1 (5x7/0.4) - 0.6/1kV
31.350 VNĐ
img
Cáp điện AXV/DATA-50 - 0.6/1kV
61.820 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DSTA-4x50 - 0.6/1kV
750.090 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-3x2.5 (3x7/0.67) 300/500V
35.600 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CXV-16 - 0.6/1kV
56.200 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-4x16 - 0.6/1KV
237.500 VNĐ
img
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-4x25 - 0.6/1kV
394.570 VNĐ
 
img
-7%
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2x2.5 (2x50/0.25) 0.6/1KV
1.903.000 VNĐ
1.769.800 VNĐ
img
-7%
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmo 2x1.5 (30/0.25) 300/500V
1.333.200 VNĐ
1.239.900 VNĐ
img
-7%
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-6 (84/0.3) 450/750V
2.255.000 VNĐ
2.097.200 VNĐ
img
-7%
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-10 (77/0.4) 0.6/1kV
4.048.000 VNĐ
3.764.600 VNĐ
img
-7%
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-0.75 (1x24/0.2) 300/500V
319.000 VNĐ
296.700 VNĐ
img
-7%
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2x0.75 (2x24/0.2) 0.6/1KV
642.400 VNĐ
597.400 VNĐ
img
-7%
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2x1.5 (2x30/0.25) 0.6/1KV
1.173.700 VNĐ
1.091.500 VNĐ
img
-7%
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-0.5 (1x16/0.2) 300/500V
229.900 VNĐ
213.800 VNĐ
 
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-185 - 0.6/1kV
634.810 VNĐ
590.400 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-300 - 0.6/1kV
1.043.350 VNĐ
970.300 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-35 - 0.6/1kV
121.000 VNĐ
112.500 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-4 (7/0.85) 0.6/1kV
1.507.000 VNĐ
1.401.500 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-2.5 (7/0.67) 0.6/1kV
995.500 VNĐ
925.800 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-150 - 0.6/1kV
508.420 VNĐ
472.800 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-240 - 0.6/1kV
831.820 VNĐ
773.600 VNĐ
img
-7%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-120 - 0.6/1kV
425.370 VNĐ
395.600 VNĐ
 
img
-7%
Cáp điện CVV-3x300+1x185 - 0.6/1KV
3.937.780 VNĐ
3.662.100 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-4x6 (4x7/1.04) 300/500V
104.940 VNĐ
97.600 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-3x70+1x35 - 0.6/1KV
881.320 VNĐ
819.600 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-3x10 (3x7/1.35) 300/500V
128.920 VNĐ
119.900 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-3x185+1x95 - 0.6/1KV
2.341.570 VNĐ
2.177.700 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-3x16+1x10 - 0.6/1KV
240.130 VNĐ
223.300 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-4x10 (4x7/1.35) 300/500V
167.860 VNĐ
156.100 VNĐ
img
-7%
Cáp điện CVV-2x1.5 (2x7/0.52) 300/500V
19.591 VNĐ
18.200 VNĐ
 
 
img
Cáp điện CVV/DSTA-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV
84.480 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DSTA-3x25 - 0.6/1kV
324.390 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DSTA-4x25 - 0.6/1kV
414.480 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) - 0.6/1kV
115.390 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DSTA-3x50+1x25 - 0.6/1kV
671.220 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DSTA-3x10 (3x7/1.35) - 0.6/1kV
153.340 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) - 0.6/1kV
65.890 VNĐ
img
Cáp điện CVV/DSTA-2x35 - 0.6/1kV
306.900 VNĐ